Kinderen
Aqua Zoo Friesland in Leeuwarden
Kameleondorp Terherne
• Speelhal en doe opstellingen (Ballorig) Aeolus Sexbierum
Monkeytown Kinderspeelhal Leeuwarden
• Zwemcentrum De Welle Drachten
Uit met kinderen

Watersport:

Wester Wettersport o.a. boot- en sloepverhuur, stalling en tankstation
• Skutsje Verhuur Annage
• Zeilles Watersportcentrum De Twirre
Skutsjesilen
• Bootverhuur It Wiid
• Skûtsje dagtochten Zeilvaart de Swanneblom

Musea:
Eise Eisinga Planetarium Franeker
Skutsje museum Earnewald
Groninger Museum Groningen
Musea in Friesland
Fries Landbouw Museum op It Wiid

Natuur:
Waterschap Friesland
Jan Durkspolder
Landschapsbeheer van Friesland
De Alde Feanen
Friese Natuurbescherming
• Veldonderzoek Fryske Feriening foar Ffjildbiology

Wandelen, Fietsen, sport:
• Wandelen rond Earnewald www.natuurlijkwandelen.nl
Waddeneilanden
Ooievaarsnest It Eibertshiem
Wadlopen
Fierljeppen
• Natuurschaatsen www.schaatsen.nl

Uitgaan:
Bioscopen Friesland
• Uitgaantips e.d www.ontdekfriesland.nl
Schouwburg De Lawei Drachten
Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden

Gemeente:
• Gemeente Tytsjerkteradiel www.t-diel.nl
Earnewald op Wikipedia
Info over Earnewald